Asemakaavat (2018 >)

Lamminrahkan asemakaavoitus on aloitettu alueen eteläosasta käsittäen Ojala-Lamminrahka -pääkadun, Rissonkadun, ns. Risson jatkeen asuinalueen, Lamminrahkan keskustan ja yritysalueet eritasoliittymän tuntumassa sekä em. alueisiin liittyvät viheralueet. Alueen pinta-ala on noin 67 hehtaaria ja se jaetaan asemakaavaprosessin aikana todennäköisesti pienempiin asemakaavoihin. Lamminrahkan eteläosan asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 12.2.-13.3.2018. Kaavat tulevat hyväksymiskäsittelyyn vuosien 2018 ja 2019 aikana. Asemakaava-aineistot ovat nähtävillä Kangasalan kaupungin kaavoituksen kotisivuilla.

785_Lamminrahka_kaavaluonnos

785_Lamminrahka_havainnekuva

785_Lamminrahka_etelä_luonnos_3Dkuvat

785_Lamminrahka_rakennustapaohjeet_luonnos

785_selostus

785_OAS

Eteläosien yleissuunnitelma (2016)

Yleissuunnitelma (Serum arkkitehdit) käsittää Lamminrahkan ensimmäisen rakentamisvaiheen alueet. Suunnitelmassa on tutkittu alueen korttelirakenteita, talotyyppejä, tonttikatuverkkoa ja pysäköintiratkaisuja. Suunnitelma toimii asemakaavoituksen ja infrasuunnittelun pohjana.

Lamminrahkan eteläosien yleissuunnitelma (2016), kartta (pdf)

Osayleiskaava (2016)

Lamminrahkan osayleiskaavasta tuli lainvoimainen 29.1.2016. Kolme luonnonsuojelujärjestöä teki kaavan hyväksymispäätöksestä (KV 19.1.2015) valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 16.12.2015.  Hallinto-oikeuden päätöksestä ei tehty jatkovalitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lamminrahkan osayleiskaava (2014): kaavakartta, määräykset ja selostus (pdf)
Havainnekuvat: Keskusta; asuinalue; sisääntulo Lahdentieltä ja työpaikka-alueet (jpg)

Kunnan tiedotteet kaavavalitusasiasta:
Lamminrahkan kaavasta ei jatkovalitusta
Lamminrahkan osayleiskaavasta tehdyt valitukset on hylätty

Itäisen kaupunkirakenteen tarkastelu (2012)

Tampereen ja Kangasalan yhteisessä selvityksessä tutkittiin kahta Ojala-Lamminrahkan yhdyskuntarakenteen vaihtoehtoa. Näkökulmina olivat palvelujen, liikenneyhteyksien ja tehokkaan joukkoliikenteen järjestäminen, maankäytön painopisteet sekä luonto- ja virkistysalueiden säilyttäminen.

Itäisen kaupunkirakenteen tarkastelu (2012), raportti (pdf)
Itäisen kaupunkirakenteen tarkastelu (2012), valittu vaihtoehto, kartta (pdf)

Lamminrahkan aatekilpailu (2009)

Kilpailun tarkoituksena oli saada kokonaissuunnitelma monipuolisen ja kestävän kehityksen mukaisen asuinalueen ja edustavan työpaikka-alueen toteuttamiseksi. Tärkeänä tavoitteena oli alueen merkittävien luonto- ja virkistysarvojen säilyttäminen. Kilpailun voitti nuorten arkkitehtien toimisto Serum arkkitehdit, joka on jatkanut Lamminrahkan suunnittelua kilpailun jälkeen (mm. Itäisen kaupunkirakenteen tarkastelu ja Lamminrahkan osayleiskaava).

Kilpailun arvostelupöytäkirja ja kuvaliite (pdf)
Voittanut ehdotus ”Plus” (Serum arkkitehdit); suunnitelmakartta, liikenneverkko ja havainnekuva (jpg)

Ojalan ja Lamminrahkan yleissuunnitelma (2004)

Tampereen ja Kangasalan yhteistyö Ojala-Lamminrahka -kokonaisuuden toteuttamiseksi käynnistyi 2000-luvun alussa. Yleissuunnitelmassa vertailtiin itäisen kaupunkirakenteen laajenemissuutina Nurmea, Saarenmaata ja Ojala-Lamminrahkaa sekä vertailtiin kolmea Ojala-Lamminrahkan toteuttamisen rakennemallia.

Ojalan ja Lamminrahkan yleissuunnitelma, raportti (pdf)

Seuraa meitä